Your Time
Server Time
x2000 Đang trực tuyến: 218
Open Máy Chủ Mới

Alpha Test 13:00 Thứ 7 - Open Beta 13:00 Thứ 2

Mu Online S6.15

Free Wcoin - Săn Boss - AutoReset - KeepPoint

Tham Gia Ngay

Đông Người Chơi Nhất - Hay Nhất Hiện Nay

Thông tin máy chủ
Thông Tin Chung
Phiên Bản Season 6.15
Kinh Nghiệm 2000x
Drop 40%
Kinh Nghiệm Master 1000x
Giới Hạn Reset 200
Giới Hạn Relife 1000
Điểm Mỗi Lần Reset 400

Thưởng Kinh Nghiệm Party

Thành Viên Tỷ Lệ Kinh Nghiệm
Cùng Class Nhân Vật Khác Class Nhân Vật
2 Người EXP% - 2.5% EXP% + 2.5%
3 Người EXP% - 5% EXP% + 5%
4 Người EXP% - 7.5% EXP% + 7.5%
5 Người EXP% - 10% EXP% + 10%

Commands

/reset Reset your character.
/whisper [on/off] Enable / disable whisper.
/clearpk Clear killer status
/post [message] Sends a message to the whole server.
/str [points] Adds points to Strength.
/addagi [points] Adds points to Agility.
/addvit [points] Adds points to Life.
/addene [points] Adds points to Energy.
/addcmd [points] Adds points to Command.
/requests [on/off] Enable / disable requests in-game.

Video